Regulamin sklepu

 

Spis treści

 

§1 Regulacje wstępne

Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady zawierania Umowy Sprzedaży i świadczenia usług obowiązujące w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem: www.sklep-tech-art.com.pl, prowadzonym przez  Tech-Art Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:  0000444131, NIP 8792669199, REGON: 34136876000000, adres poczty elektronicznej: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl, numer telefonu: 56 664 44 90.

 1. Niniejszy Regulamin i Sklep Internetowy skierowany jest wyłącznie do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego - nie jest dedykowany konsumentom.
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca / Sprzedawca.
 3. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

§2 Definicje

 1. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu Internetowego
 2. Sklep Internetowy - sklep internetowy Usługodawcy/Sprzedawcy dostępny pod adresem internetowym: sklep-tech-art.com.pl.
 3. Usługodawca / Sprzedawca – Tech-Art Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu przy ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń, NIP 8792669199, REGON: 34136876000000, KRS: 0000444131. adres poczty elektronicznej: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl, numer telefonu: 56 664 44 90
 4. Przedsiębiorca – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dla której korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym zawieranie Umów Sprzedaży, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (tj. nie będąca w tym wypadku konsumentem); (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedającym
 5. Usługobiorca / Zamawiający – każdy Przedsiębiorca składający lub zamierzający złożyć Zamówienie w Sklepie Internetowym lub korzystający lub zamierzający korzystać z Usług Elektronicznych.
 6. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Zamawiającym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach określonych w Regulaminie.
 8. Konto - Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Zamawiającego oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Zamawiającego zmierzające do zawarcia za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży
 10. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta
 11. Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka, określenie sposobu dostawy i płatności.
 12. Produkt – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Zamawiającym a Sprzedawcą
 13. Koszyk – element sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Zamawiającego Produkty oraz w którym Zamawiający ma możliwość ustalania i modyfikacji danych Zamowienia, w tym ilości zamawianych Produktów oraz ustalenia formy przesyłki
 14. Polityka Prywatności- dokument określający cele i zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Klientów, dostępny w Sklepie Internetowym w zakładce „Polityka prywatności”
 15. Dzień roboczy - jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy
 16. Kodeks Cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

 

§3 Wymogi techniczne

 1. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, między innymi przeglądania asortymentu, oraz składania Zamówień na Produkty, niezbędne są:
  1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową z włączoną obsługą języka Javascript,
  2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
  3. włączona obsługa plików cookies
 2. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu Cookies w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z serwisu Sklepu Internetowego przez Usługobiorcę / Zamawiającego. Każdy Usługobiorca / Zamawiający może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia. Sprzedawca informuje, że wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze strony Sklepu Internetowego.
 3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach usług świadczonych za pośrednictwem Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu Internetowego, znaki towarowe przedsiębiorcy oraz producentów towarów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowane umowy.

 

§4 Usługi Elektroniczne w Sklepie Internetowym

 1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia.
 2. Do założenia Konta dojdzie po wykonaniu przez Usługobiorcę następujących kroków:
 3. wypełnienie Formularza Rejestracji, w którym niezbędne jest podanie danych: imię, nazwisko / nazwa firmy, NIP, adres poczty elektronicznej, ulica i jej numer, kod pocztowy, miejscowość, numer telefonu, hasło, jego potwierdzenie oraz przepisanie kodu wygenerowanego przez Sklep Internetowy;
 4. zaakceptowanie warunków Regulaminu;
 5. kliknięcie pola „ZAREJESTRUJ SIĘ
 6. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym
 7. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl lub też pisemnie na adres: Toruń 87-100, ul. Bolesława Chrobrego 94.
 8. Zgłoszenie takiego żądania przez Usługobiorcę powoduje rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta, jego usunięcie wraz ze zgromadzonymi na tym Koncie danymi.
 9. Usługodawca ma prawo do wypowiedzenia i zaprzestania świadczenia Usługi Elektronicznej Konta, z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, w tym w szczególności w przypadku: naruszenia przez Usługobiorcę Regulaminu, podania przez Usługobiorcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych podczas rejestracji, wykorzystywania Konta do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich, utrudniania lub destabilizacji działania Sklepu Internetowego.
 10. Korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Zamawiającego pierwszego Produktu do Koszyka w Sklepie Internetowym.
 11. W Formularzu do obsługi Zamówienia niezbędne jest podanie przez Zamawiającego następujących danych Zamawiającego: imię i nazwisko/nazwa firmy, numer NIP, adres poczty elektronicznej, ulica, numer domu/mieszkania, miejscowość, kod pocztowy, numer telefonu kontaktowego, podanie adresu dostawy Produktów, sposób płatności.
 12. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 13. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w 8 Regulaminu) Usługobiorca może składać:
  1. pisemnie na adres: Toruń 87-100, ul. Bolesława Chrobrego 94;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl
 14. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

 

§5 Zawieranie Umowy Sprzedaży

 1. Zawartość Sklepu Internetowego, w szczególności Produkt wraz z ceną nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego oznacza ofertę Zamawiającego, która wymaga akceptacji Sklepu Internetowego. Zamawiający nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie w odniesieniu do konkretnego Produktu znajdującego się w ofercie Sklepu Internetowego, zwłaszcza w odniesieniu do Produktów znajdujących się w Sklepie Internetowym ze statusem „produkt na zapytanie”.
 1. Zamawiający może składać Zamówienia w Sklepie Internetowym przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamawiający składający Zamówienie w Sklepie Internetowym, kompletuje Zamówienie wybierając Produkt, którym jest zainteresowany i dodaje go do Koszyka. Następnie wybiera formę przesyłki i sposób płatności. Zamawiający jest informowany o łącznej cenie za wybrany Produkt i dostawę (z wyjątkiem, gdy został wybrany sposób dostawy: „Wycena indywidualna transportu”). Następnie wypełnia pozostałe dane Formularza Zamówienia (dane Zamawiającego), dodatkowo podaje adres dostawy, jeśli jest inny niż podany przy danych Zamawiającego. Kolejnym krokiem jest akceptacja warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz potwierdzenie, iż Zamawiający wie o obowiązku zapłaty za Zamówienie. W kolejnym kroku Zamawiający przesyła Sprzedawcy Zamówienie (składa ofertę) za pomocą udostępnionej w tym celu funkcjonalności Sklepu Internetowego (przycisk: „Zamawiam i płacę”).
 2. W trakcie składania Zamówienia, do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość samodzielnego korygowania wprowadzonych danych poprzez dodanie lub usunięcie danej pozycji z Koszyka.
 3. Złożenie Zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Zamawiającego oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów będących przedmiotem Zamówienia, na warunkach określonych w Zamówieniu i Regulaminie.
 1. Sprzedawca w odpowiedzi na Zamówienie wysyła do Zamawiającego automatyczną wiadomość na podany w tym celu przez Zamawiającego adres e-mail
  z potwierdzeniem otrzymania Zamówienia.
 1. Po zweryfikowaniu Zamówienia, Sprzedawca wysyła do Zamawiającego na podany adres e-mail wiadomość z:
  1. potwierdzeniem przyjęcia jednej lub kilku poszczególnych ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia (przyjęcie Zamówienia do realizacji) ; albo
  2. informacją o braku możliwości przyjęcia ofert na Produkty, złożonych w ramach Zamówienia (odmowa realizacji Zamówienia)
 2. Informacja o przyjęciu Zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w 5 pkt 4 powyżej i z chwilą jej otrzymania przez Zamawiającego zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
 3. Całkowita wartość Zamówienia obejmuje cenę Produktów (wartość brutto wraz z podatkiem), koszty przesyłki oraz ewentualne inne koszty powstałe na wyraźne życzenie Zamawiającego. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Zamawiający jest informowany w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Zamawiającego woli związania się Umową Sprzedaży.
 4. W trakcie realizacji Zamówienia Sprzedawca informuje Zamawiającego o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia wysyłając wiadomość na wskazany adres e-mail
 5. Sklep Internetowy nie odpowiada za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).
 6. Złożenie Zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu, Sklep Internetowy jest uprawniony do anulowania złożonego Zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.
 7. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep Internetowy zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Zamawiającego o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny Zamówienie na określony Produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep Internetowy w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku Zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji Zamówienia.
 8. Realizacja Zamówienia w Sklepie Internetowym jest uzależniona od dostępności Produktów.
 9. Odmowa realizacji Zamówienia może nastąpić w szczególności ze względu na:
  1. brak dostępności Produktów
  2. podanie przez Zamawiającego danych nieprawidłowych lub niemożliwych do zweryfikowania;
  3. brak przedpłaty;
  4. błąd w Sklepie Internetowym, w odniesieniu do Produktu (np. w cenie, w wadze)
  5. brak możliwości wyprodukowania Produktu
 10. W sytuacji dokonania przedpłaty przez Zamawiającego, jeśli dojdzie do odmowy realizacji Zamówienia, Sprzedawca dokona zwrotu kwoty otrzymanej od Zamawiającego, a dotyczącej tego Zamówienia.
 11. Zamawiający ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie Internetowym osobom trzecim, w tym za złożenie przez te osoby Zamówienia.
 12. Zamówienia złożone w soboty, niedziele i święta obsługiwane będą następnego dnia roboczego.
 13. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
 14. Sprzedawca wystawia dokument sprzedaży, jakim jest faktura VAT, a Zamawiający upoważnia Tech-Art sp. Z o.o. Sp. K do jej wysyłki drogą elektroniczną na wskazany w Formularzu Zamówienia adres e-mail.

 

§6 Metody płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Zamawiającemu poniżej wskazane sposoby płatności:
  1. przelew bankowy w forma przedpłaty; w powiadomieniu elektronicznym, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego przy złożeniu Zamówienia, Sprzedawca prześle Zamawiającemu fakturę proforma, na której będzie uwidoczniona wartość do zapłaty, nazwa banku wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności. Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności;
  2. pobranie - płatność dokonywana jest gotówką w momencie dostarczenia towaru przez kuriera lub spedytora;
 2. Terminy płatności:
  1. w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności przelewem w formie przedpłaty, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Nieuiszczenie płatności w/w terminie spowoduje, iż Umowę Sprzedaży uważa się za niezawartą.
  2. w przypadku wyboru przez Zamawiającego płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Zamawiający obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.
 3. Dostępne sposoby płatności mogą ulegać zmianie w przypadku składania kilku Zamówień jednocześnie, w szczególności z uwagi na Produkty nimi objęte.
 4. Sprzedawca ma prawo modyfikować dostępne formy płatności, wymieniać na inne lub wyłączać możliwość korzystania z niektórych z nich.
 5. Do czasu zapłaty całości ceny za Produkt przez Zamawiającego, Produkt pozostaje własnością Sprzedawcy.

 

§7 Sposoby i terminy dostawy Zamówienia

 1. Dostawa Zamówienia do Zamawiającego jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej.
 2. Koszty dostawy są wskazane Zamawiającemu na stronach Sklepu Internetowego w zakładce „Płatność i wysyłka” , w trakcie składania Zamówienia, w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży, z wyjątkiem transportu wycenianego indywidualnie.
 3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy:
  1. przesyłka kurierska
  2. przesyłka kurierska pobraniowa DPD
  3. przesyłka spedycyjna - paletowa Raben
  4. przesyłka spedycyjna - paletowa pobraniowa Raben
  5. odbiór osobisty dostępny pod adresem: ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń – w Dni robocze, w godzinach od 07:30 do 15:30
  6. transport indywidualny organizowany przez Sprzedającego
 4. Dostawy są realizowane, na adres podany w Formularzu Zamówienia.
 5. Sprzedawca przesyła Produkt w terminie podanym w Umowie Sprzedaży.
 6. Z chwilą odbioru Produktu od przewoźnika na Zamawiającego przechodzi niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru. Sprawdzenie przesyłki przez Zamawiającego przy odbiorze jest warunkiem niezbędnym uwzględnienia ewentualnych roszczeń i reklamacji.
 7. W przypadku gdy Zamawiający zdecydował o skorzystaniu z własnego środka transportu lub korzysta z usług innych przewoźników, działających na jego zlecenie, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu następuje z chwilą wydania Produktu przez Sprzedawcę przewoźnikowi wybranemu przez Zamawiającego.

 

§8 Odpowiedzialność, wady Produktu, reklamacje

 1. Rękojmia za wady, o której mowa w Kodeksie cywilnym zostaje wyłączona.
 2. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Zamawiającego zostaje wyłączona.
 3. Jakakolwiek inna odpowiedzialność Usługodawcy / Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy / Zamawiającego jest ograniczona do połowy kwoty wynikającej z ostatniego złożonego przez Zamawiającego Zamówienia.
 4. Usługobiorcy / Zamawiającemu nie przysługują żadne roszczenia wobec Sprzedawcy z tytułu roszczeń osób trzecich wynikających z używania Produktu.
 5. Wszelkie reklamacje można zgłaszać:
  1. pisemnie na adres: Toruń 87-100, ul.Bolesława Chrobrego 94;
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl
 6. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Jeżeli czas potrzebny na rozpatrzenie reklamacji będzie dłuższy na skutek niezależnych od Sprzedawcy okoliczności – Zamawiający zostanie o tym niezwłocznie poinformowany. W reklamacji Zamawiający powinien podać swoje dane oraz dane Przedsiębiorstwa, adres do korespondencji, rodzaj i opis zaistniałego problemu - Załącznik 1 do Regulaminu
 7. W przypadku uzasadnionej reklamacji, Produkt uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (np.: z powodu wyczerpania Produktu), Sklep Internetowy zwróci Zamawiającemu równowartość ceny Produktu lub zaoferuje inne dostępne w Sklepie Internetowym Produkty.

 

§9 Polityka prywatności i dane osobowe

 1. Każdego Usługodawcę / Zamawiającego obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Polityka prywatności”.
 2. Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. Dane osobowe Zamawiającego: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży Sprzedającego w chwili, w której Zamawiający zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu Zamawiający w każdym momencie ma prawo do weryfikacji poprawności swoich danych.
 4. Usługobiorca / Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Tech-Art Sp. z o.o. S.K. z siedzibą w Toruniu (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Chrobrego 94, 87-100 Toruń), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000444131, NIP 8792669199, REGON: 34136876000000, adres poczty elektronicznej: zamowienia@sklep-tech-art.com.pl, numer telefonu: 56 664 44 90

 

§10 Postanowienia końcowe

 1. We wszystkich sprawach nieregulowanych w niniejszym Regulaminie obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Sklepu Internetowego
 3. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu zostaną uznane na podstawie przepisów prawa za nieważne, bezprawne lub niewykonalne w jakimkolwiek zakresie, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Wszelkie sprawy i spory wynikłe z tytułu Zamówień lub umów zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Usługobiorcą / Zamawiającym, w szczególności związane z ustaleniem istnienia stosunku prawnego łączącego Sprzedawcę i Usługodawcę / Zamawiającego, jego wykonaniem, rozwiązaniem, unieważnieniem oraz dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Zamówienia lub umowy podlegają wyłącznej jurysdykcji właściwych sądów Rzeczypospolitej Polskiej oraz prawu polskiemu.
 5. Sądem właściwym do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z umów lub realizacji Zamówień zawartych pomiędzy Sprzedawcą i Usługodawcą / Zamawiającym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 6. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronie Sklepu Internetowego. Zmiany nie mają zastosowania, do Zamówień złożonych przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu.

 

Załącznik 1 - Formularz reklamacji

Tech-art Sp. z o.o. S.K.

Miejsce ul. Chrobrego 94
87-100 Toruń

56 66 444 90
biuro@tech-art.com.pl

Dział handlowy
Norbert Dwornik 531 474 309 / norbert@tech-art.com.pl
Adrian Falkiewicz 669 570 055 / adrian@tech-art.com.pl
Nadzeya Kamińska 531 467 560 / n.kaminska@tech-art.com.pl
Damian Rełowicz 695 156 525 / damian@tech-art.com.pl

© Tech - Art Wszelkie Prawa Zastrzeżone

Oprogramowanie KQS.store : Realizacja KQS Design